อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  กำหนดหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำในเขตเทศบาล  ดังนี้
1.    รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.    ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.    รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.    ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.    บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.    หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
และกิจการที่เทศบาลตำบลอาจจัดทำได้ในเขตเทศบาล
1.    ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.    ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4.    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6.    ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9.    เทศพาณิชย์