สถาพและข้อมูลพื้นฐาน

UploadImage

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

 *สภาพทั่วไป* 

พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอน มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย ซึ่งเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอคำชะอี, ตำบลดงมอน, และตำบลนาโสก ไหลผ่านพื้นที่ของตำบลผึ่งแดดได้แก่ ห้วยมุก, ห้วยยาง, ห้วยตูม, ห้วยแดง, และห้วยอ้อยหนู สภาพอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านห้วยยาง ตำบลดงมอน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านโคก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเอี่ยน, ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี

*การเมืองการปกครอง*
ในเขตเทศบาลตำบลผึ่งแดด แยกออกเป็น 2 เขต 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร ครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านผึ่งแดด 243 236 479 116 นายสว่าง  สาฤาษี
2 บ้านผึ่งแดด 135 139 274 74 นายสุรชาติ สุพร
3 บ้านโนนตูม 403 385 788 293 นายวิโรจน์  แก้วดี
4 บ้านคำผึ้ง 281 281 562 128 นายอุบลรัตน์  วงค์โหง่น
5 บ้านนาคำ 344 363 707 171 นายมาย ขำคม
6 บ้านนาคำ 178 183 361 81 นายสมยศ สุพร
7 บ้านจอมมณีใต้ 261 260 521 131 นายวีรศักดิ์  ภูมลา
8 บ้านหนองไผ่ 200 194 394 89 นายเคลือบ  เสนาพันธ์
9 บ้านกกบก 110 123 237 53 นายลม สุพร
10 บ้านหนองแล้ง 259 243 502 123 นายนิ่ม สุพร
11 บ้านหนองปลาซิว 102 104 206 64 นายจินดา พุทธจักร
12 บ้านหนองเขียน 205 184 389 101 นายทองฤทธิ์ สุพร
13 บ้านคำผึ้ง 97 101 198 54 นายสง่า  สุพร
รวม 2,818 2,800 5,615 1,478

 

* สภาพทางเศรษฐกิจ*
1.      อาชีพ
ประชากรในตำบลผึ่งแดดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา สวนยางพารา, รับจ้างทั่วไป, ค้าขาย และรับราชการ รายได้ของประชากร เฉลี่ย 33,556.- บาท/คร./ปี

พื้นที่การเกษตร : 11,856 ไร่
– ทำนา : 9,557 ไร่
– ทำไร่ : 1,478 ไร่
– ทำสวน : 459 ไร่
– พืชผัก : 177 ไร่
– ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ : 185 ไร่

ที่มา : อบต.ผึ่งแดด (ฝ่ายนโยบายและวิชาการ)

1.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
– โรงแรม/บังกะโล 3 แห่ง
– ปั๊มน้ำมัน 8 แห่ง
– โรงสี 46 แห่ง
– ตลาดนัด 1 แห่ง
– ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 26 แห่ง
– กลุ่มอาชีพ 18 กลุ่ม
– กลุ่มออมทรัพย์ 13 แห่ง
– ธนาคารหมู่บ้าน 13 แห่ง

*สภาพสังคม*
3.1 การศึกษา
   – โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
   – มัธยมศึกษาศึกษา 1 แห่ง
   – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
   – โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
   – ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
   – วัด 6 แห่ง
3.3 การสาธารณสุข
   – สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
1.      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจ 1 แห่ง

 *การบริการพื้นฐาน*
4.1 การคมนาคม
 – ถนนสายมุกดาหาร – คำชะอี ผ่าน หมู่ 3,4,7,13
– ถนนสายโนนตูม – ดงหลวง ผ่าน หมู่ 1,2,10
– ถนนสายคำผึ้ง – นาโสก ผ่าน หมู่ 4,11,13
– ถนนสายจอมมณีใต้ – เหล่าสร้างถ่อ ผ่าน หมู่ 7
4.2 การโทรคมนาคม
   – โทรศัพท์สาธารณะ 36 แห่ง
4.3 การไฟฟ้า
– จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 97.5 %
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ฝาย 16 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 75 แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง

*ข้อมูลอื่น ๆ*
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ภูทอก, หนองคำผึ้ง, หนองคันคู, หนองกก, หนองไผ่, ห้วยมุก, ห้วยแดง, ห้วยจาน,ห้วยโปง,ห้วยอ้อยหนู,ป่าชุมชน
5.2 มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน
– อปพร. 3 รุ่น 110 คน
– คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน 13 คณะ 104 คน
– คณะกรรมการเยาวชนตำบล 1 คณะ 26 คน
– คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 13 คณะ 130 คน
– คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 คณะ 26 คน
5.3 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน
“ฮิตสิบสอง” (ประเพณีต่าง )
1. เดือนอ้าย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์
2. เดือนยี่ ทำบุญคุฯ ข้าว – หรือทำบุญขวัญข้าว
3. เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่ – บุญวันมาฆะบูชา – บุญเลี้ยงหอปู่ตา
4. เดือนสี่ ทำบุญพระเวสสันดร ฟังเทศน์มหาชาติตลอดวันเลี้ยงผีฟ้า – ผีหมอ
5. เดือนห้า ทำบุญตรุษสงกรานต์ สงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำผู้สูงอายุ
6. เดือนหก ทำบุญวันวิสาขบูชา บุญบั้งไฟ ขอน้ำฝนจากพระยาแถน
7. เดือนเจ็ด ทำบุญซำฮะบ้าน หรือบรวงสรวงเทวดา หลักบ้านหลักเมือง
8. เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา
9. เดือนเก้า ทำบุญห่อข้าวประดับดิน – หรือทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
10.เดือนสิบ ทำบุญเข้าสาก หรือข้าวสลากภัต
11.เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา
12.เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน
ชาวตำบลผึ่งแดดมีความเชื่อว่า “หอปู่ตา” ศักดิ์สิทธิ์มาก หากใครทำผิด ธรรมเนียม หรือล่วงเกิน มักจะมีอันเป็นไป และถ้าผู้ใดให้ความเคารพเชื่อถือจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย และช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสรวงบูชา ในเดือน 3 ของทุกปี เรียกพิธีนี้ว่า “วันเลี้ยงหอ”