วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

“ผึ่งแดดเป็นตำบลน่าอยู่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพ นำความรู้สู่ชมชน”

 

พันธกิจ (Mission)

      ภารกิจหลักที่  การสร้างระบบการบริหารจักการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการพัฒนา
      ภารกิจหลักที่ 2  การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
      ภารกิจหลักที่ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้   เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัว เองได้
      ภารกิจที่ 4  การสร้างระบบสาธารณภัย  ตลอดจนเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
      ภารกิจที่ 5  การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ภารกิจที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม