ประวัติความเป็นมา

20140610123715

ประวัติของตำบลผึ่งแดด

ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ.2463 รวมระยะเวลาการจัดตั้ง จนถึงปัจจุบัน รวม 90 ปี โดยใช้ชื่อบ้านผึ่งแดด ซึ่งเป็นหมู่บ้านศูนย์กลางของตำบลใช้เรียกชื่อตำบล คำว่า “ผึ่งแดด”  เปลี่ยนมาจากคำว่า “ตากแดด”  ซึ่งเป็นภาษาถิ่นอีสาน ที่มาของคำนี้มาจากคำบอกเล่าว่า บริเวณบ้านผึ่งแดดหมู่ที่ 1, 2 ในปัจจุบันนี้ มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านท่าวัวแดง แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว ตั้งแต่ พ.ศ.2285  ได้ตั้งหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 268  ปี และบริเวณดังกล่าวชาวบ้านสมัยนั้น ใช้สำหรับซักและตากเสื้อผ้า ซึ่งมีกันคนละชุด พอจะซักเสื้อผ้าก็จะนัดหมายกันแยกกันไปอยู่ในป่าและถอดเสื้อผ้าออกซัก และตากรวมกันไว้ เป็นอย่างนี้อยู่นาน   จึงเรียกบริเวณนี้ว่า   “บ้านตากแดด”    และเป็นต้นกำเนิดของต้นสกุล “สุพร” มีกำนันคนแรกคือ นายวงศ์จันทา  สุพร และต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านผึ่งแดด” นั่นเอง

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลผึ่งแดด

เดิมเทศบาลตำบลผึ่งแดดมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2540   และได้รับการ ได้ทำการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552