ประกาศเทศบาลตำบลผึ่งแดด เรื่อง  การจัดงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562

0
49

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลผึ่งแดดการจัดงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562

เรื่อง  การจัดงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562

———————————————–

ด้วยเทศบาลตำบลผึ่งแดด  ได้กำหนดจัดทำโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลผึ่งแดด

ประจำปี 2562  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  บริเวณที่สาธารณะหนองกก  หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม

ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ตลอดจนสร้างความร่วมมือ  ความสมานสามัคคีของชาวตำบลผึ่งแดด  โดยจัดให้มีกิจกรรม  ดังนี้

 1. การประกวดกระทงสวยงาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาภายในตำบลผึ่งแดด  และเป็นตัวแทนหมู่บ้าน ๆ ละ  1  กระทง

– ส่งรายชื่อภายใน  วันที่  7  พฤศจิกายน  2562  ในวัน  เวลา  ราชการ

หลักเกณฑ์และกติกา

– การให้คะแนน คะแนนรวม  50  คะแนน

 1. ขนาดได้ตามกำหนด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50  เซนติเมตร             5       คะแนน
 2. สามารถลอยน้ำได้ 10      คะแนน
 3. ความสวยงาม 15      คะแนน
 4. ความคิดสร้างสรรค์ 10      คะแนน
 5. การเลือกใช้วัสดุ 10      คะแนน
 6. กำหนดชื่อกระทง (พร้อมทำป้ายชื่อและระบุหมู่บ้าน)

– ข้อห้าม ห้ามใช้ตะปู เข็มหรือวัสดุที่เป็นโลหะแหลมคม ในการจัดทำกระทง

– อนุโลม สามารถใช้โฟมเป็นส่วนประกอบของกระทงได้

– หมายเหตุ ให้นำกระทงเข้าร่วมการประกวด ภายในงาน ก่อนเวลา  16.30 น.   หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

นางนิภาภรณ์  ดิสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เบอร์สำนักงาน  042-049779  เบอร์มือถือ

084-4503295

รางวัลการประกวด

ประกวดนางนพมาศ

– รางวัลชนะเลิศ                                         จำนวน     2,000   บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                           จำนวน     1,800   บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                           จำนวน     ๑,500   บาท

– รางวัลขวัญใจประชาชน                               จำนวน     2,000   บาท

– รางวัลชมเชย (1,000 x 4)                          จำนวน     4,000   บาท

 

 

ประกวดกระทงสวยงาม เงินรางวัลรวม

– รางวัลชนะเลิศ                                                   จำนวน     1,500   บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                     จำนวน     1,200   บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                     จำนวน     1,000   บาท                       – รางวัลชมเชย (500 x 10)                                     จำนวน     5,000   บาท

กิจกรรมภาคกลางคืน

 1. กิจกรรมการแสดงบนเวที

2.1 การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4  ศูนย์  ภายในตำบล

2.2 การแสดงของโรงเรียนบ้านผึ่งแดด

2.3 การแสดงของโรงเรียนโฮมสุขผู้สูงอายุตำบลผึ่งแดด ฯลฯ

ขอความร่วมมือ ส่งชื่อชุดกิจกรรมการแสดง พร้อมซีดี เพลงที่ใช้ประกอบการจัดทำกิจกรรมภายใน

วันที่  7 พฤศจิกายน  2562

 

 1. การประกวดนางนพมาศ

3.1  วัตถุประสงค์การประกวด

– เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย

– เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้า  และเชื่อมั่นในการแสดงออกที่ถูกต้องต่อสาธารณชน

– เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

3.2  เกณฑ์การประกวด

– เพศหญิง  อายุ  15 – 25  ปี  สถานภาพโสด  (นับปี)    รับจำนวนจำกัด   15   คน

– มีความประพฤติเรียบร้อย

– มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลผึ่งแดด อย่างน้อย  1  ปีขึ้นไป

– วัน  เวลา  และสถานที่ประกวดให้ไปรายงานตัวพร้อมติดหมายเลขประจำตัว  ในวันที่  11  พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.00  น.  ณ  บริเวณที่สาธารณะหนองกก หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร   หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางนิภาภรณ์ ดิสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์สำนักงาน  042-049779    เบอร์มือถือ  084-4503295

 

3.3 การแต่งกาย

ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดไทย

3.4 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประกวด

– ผู้มีความประสงค์ร่วมประกวด  ส่งใบสมัครที่สำนักปลัด  สำนักงานเทศบาลตำบลผึ่งแดด

ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  7 พฤศจิกายน  2562  ใน วัน เวลา  ราชการ

3.5  หลักฐานประกอบใบสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

– ค่าธรรมเนียมสมัครประกวด     –    บาท

 

3.6 เกณฑ์การคัดเลือก

รอบแรก        ผู้เข้าประกวดทั้งหมด  โชว์ตัว  (แนะนำตนเอง )

รอบที่ ๒        ผู้เข้าประกวดทั้งหมด แสดงความสามารถ  3 – 5  นาที

รอบตัดสิน     ผู้เข้าประกวดทั้งหมด ตอบคำถามจากคำถามที่จับสลากได้   และสรุปผลการประกวด

 

3.7 เกณฑ์การตัดสิน  การให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน   คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์   ดังนี้

– ความสวยงาม                                                                                20  คะแนน

– แต่งกาย                                                                                     20  คะแนน

– รูปร่าง/สัดส่วน                                                                              15  คะแนน

– บุคลิกภาพ                                                                                   15  คะแนน

– การแสดงความสามารถพิเศษ ในเวลา 3-5 นาที                                        10  คะแนน

– ไหวพริบในการตอบคำถามที่จับสลากได้                                                 20  คะแนน

3.7 รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ            ได้รับสายสะพาย, ถ้วยรางวัล   เงินรางวัล  จำนวน 2,500 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล  เงินรางวัล    จำนวน  2,000  บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล  จำนวน  1,800  บาท

– รางวัลชมเชย  จำนวน  4  รางวัล  เงินรางวัลละ  1,000  บาท  เป็นเงิน  4,000  บาท

รางวัลพิเศษ  รางวัลขวัญใจประชาชน  ได้รับสายสะพาย, ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  จำนวน 2,000  บาท

 

 1. การประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

๑. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สูงอายุ สัญชาติไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไป

๒. ผู้สมัครจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยอีสาน ฯลฯ

 1. มีภูมิลำเนาหรือสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในตำบล
 2. 4. ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑ ฉบับ  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  7 พฤศจิกายน  2562

ตามวันและเวลาราชการ  และมารายงานตัวในวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕62  เวลา ๑7.๐๐ น.

ณ บริเวณที่สาธารณะหนองกก  หมู่ที่ 3  บ้านโนนตูม  ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

 1. รับจำนวนจำกัด 15  คน   หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางนิภาภรณ์ ดิสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์สำนักงาน  042-049779    เบอร์มือถือ  084-4503295

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

รอบแรก        ผู้เข้าประกวดทั้งหมด  โชว์ตัว  (แนะนำตนเอง )

รอบที่ ๒        ผู้เข้าประกวดทั้งหมด แสดงความสามารถ  3 – 5  นาที

รอบตัดสิน     ผู้เข้าประกวดทั้งหมด  ตอบคำถามจากคำถามที่จับสลากได้    และสรุปผลการประกวด

 

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้

– ความสวยงาม                                                                                20  คะแนน

– แต่งกาย                                                                                     20  คะแนน

– รูปร่าง/สัดส่วน                                                                              15  คะแนน

–  บุคลิกภาพ                                                                                 15  คะแนน

– การแสดงความสามารถพิเศษ ในเวลา 3-5 นาที                                      10  คะแนน

– ไหวพริบในการตอบคำถามที่จับสลากได้                                               20  คะแนน

 

รางวัลการประกวด

-รางวัลชนะเลิศ  ได้รับสายสะพาย,ถ้วยรางวัล  เงินรางวัล    จำนวน  1,000  บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล  จำนวน  800  บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  จำนวน 700   บาท

-รางวัลชมเชย  จำนวน  10  รางวัล  รางวัลละ 300  บาท  เป็นเงิน  3,000  บาท

 

การแต่งกายผู้ร่วมงาน  แต่งกายด้วยชุดแต่งกายตามประเพณี หรือตามเหมาะสม

เทศบาลตำบลผึ่งแดด ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้าน หน่วยงานราช

การทุกแห่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานฯ อันได้แก่ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านผึ่งแดด, โรงเรียนบ้านโนนตูม,โรงเรียนบ้านหนองไผ่, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม, โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้, โรงเรียนบ้านคำผึ้ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลบ้านโนนตูม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่, สภาวัฒนธรรมตำบลผึ่งแดด, ชมรมเสียงสตรี

ตำบลผึ่งแดด, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลผึ่งแดด

 

 

ไม่มีความคิดเห็น